Billiard

Cena

Cena billiardu je 120 Kč/hod po celý den

               

Jak hrát billiard?

1. Postavení koulí

Při stavění koulí musí být použit trojúhelník. Přední koule musí být postavena na zadním bodu, ostatní koule musí být za touto koulí v těsném kontaktu vedle sebe.

2. Zahájení hry

Oba hráči postaví jednu kouli na přední linii a najednou zahrají svoji kouli přes zadní mantinel zpět k přednímu mantinelu. Hráč, jehož koule se zastavila blíže k přednímu mantinelu má právo volby, kdo provede začáteční strk. Toto právo zaniká, jestliže:

 • koule se dotkne dlouhého mantinelu
 • koule se dostane na polovinu spoluhráče
 • koule se nedotkne zadního mantinelu
 • koule spadne do díry
 • koule dojede k rohové díře u předního mantinelu tak pomalu, že se zastaví za hranou předního mantinelu

3. Základní chyby

Jestliže se hráči nepodaří kouli dostat korektním způsobem do díry, odchází od stolu a ke hře přistupuje jeho protihráč. Stejně tak, jestliže hráč zahraje předem určenou kouli do jiné díry (8-Ball a 14/1).

4. Chyby (faul)

Definice chyby:

 1. Bílá koule nezasáhne žádnou barevnou kouli (u všech poolových disciplín) nebo netrefí určitou kouli jako první (8-Ball nebo 9-Ball). Hraje-li se s bílou koulí, která lpí s barevnou koulí, ne započítává se toto jako zásah této koule.
 2. Bílá koule sice zasáhne určitou kouli jako první (všechny poolové disciplíny), ale přitom se žádná koule nedotkne mantinelu ani nespadne do díry.
 3. Bílá koule spadne do díry.
 4. Bílá koule vypadne z hrací plochy.
 5. Jiná koule vypadne z hrací plochy (mimo disciplíny 14/1).
 6. Je-li zápas řízen rozhodčím, považuje se za chybu dotknutí se jakékoliv koule tágem, oděvem či tělem před, během nebo po strku (pokud zápas není řízen rozhodčím, považuje se za chybu dotknutí se bílé koule ve hře, záměrné dotknutí se jiné barevné koule nebo náhodné dotknutí se jiné barevné koule, mající jakýkoliv vliv na výsledek strku. Za chybu se nepovažuje náhodný dotyk jiné barevné koule, nemající vliv na výsledek strku. Je na uvážení hráče, který zrovna nehraje, zda ponechá koule v nové poloze či zda trvá na jejich vrácení do polohy původní).
 7. Hra do koule, která lpí na mantinelu a pak tato nesrazí jinou kouli do díry nebo se nedotkne jiného mantinelu nebo nedovolí bílé kouli, aby zasáhla jakýkoliv mantinel.
 8. Zahrání strku, aniž by hráč měl alespoň jednu nohu na podlaze.
 9. Hra s koulemi, které jsou v pohybu (i točící se koule se považuje za pohyb).
 10. Jestliže se bílá koule dotkne nejprve koule, která lpí na mantinelu nebo na samotné hrané kouli, musí poté následovat buď:
  • sražení některé koule do díry, nebo
  • kontakt hrané koule s mantinelem, nebo naražení lpící koule na mantinel (nikoliv pouhé její odražení se od mantinelu, k němuž lpěla). Pokud není vyhověno jednomu z těchto požadavků, jedná se o chybu. (14.1 a jiné hry specifikují doplňkové požadavky a použití tohoto pravidla; viz specifická herní pravidla).
  • Jestliže hráč provede strk extrémně spodem se záměrem přinutit kouli přeskočit nějakou překážku, udělal chybu. Dojde-li k tomuto strku nedopatřením, nehodnotí se strk jako chyba.
  • Pokud bílá koule nelpí na jiné hrací kouli, považuje se za chybu, když se tágo dotkne bílé koule dvakrát nebo je-li s ní ještě v kontaktu v době, kdy bílá koule narazí na jinou hrací kouli.
  • Pokud je koule vzdálena od mantinelu max. do průměru koule, lze do ní hrát na jistotu jen 2x po sobě.
  • Dotkne-li se bílá koule jakékoli koule schované v kapse stolu (je-li tato již naplněna kapsami).
  • Dotkne-li se hráč při stavění bílé koule touto koulí jiné barevné koule.


Postih chyb ve hře: Protihráč si umístí rukou bílou kouli na libovolné místo stolu a pokračuje ve hře. Postavení ostatních koulí na stole se nemění. Dopustí-li se hráč při strku více chyb, počítá se jen jedna.
Postih po třech chybách: Jestliže se hráč dopustí chyby, tato se mu zaznamená (vyjma zahajovacího strku u disciplíny 14/1). Je-li jeho další strk podle pravidel (tj. koule je potopena nebo je zahrána na mantinel) je předešlá chyba vymazána. Jestliže tento hráč udělá při svém dalším strku opět chybu, zapíše se mu tato chyba jako druhá v pořadí. Také tyto obě chyby budou vyškrtnuty, je-li následující strk dle pravidel. Jestliže hráč přesto udělá třetí chybu, je proti němu postupováno následovně:

 1. U disciplíny 14/1 srážkou 15 bodů. Protihráč pak může požádat o nové postavení všech koulí a hráč, který se dopustil tří chyb musí znovu začít začátečním strkem.
 2. U disciplín 8-Ball a 9-Ball znamenají tři chyby ztrátu celé hry.

Má-li hráč již 2 chyby, musí být na tuto skutečnost upozorněn rozhodčím nebo protihráčem. Jinak by se nemohl uplatnit trest po třech chybách a hráči by zůstaly chyby pouze dvě.
Po chybě se postupuje následovně:

 1. Hráč ukončí svůj náběh.
 2. Všechny koule sražené v souvislosti s chybou do díry se vrátí na zadní tečku nebo na prodlouženou linii (vyjma protihráčových koulí u disciplíny 8-Ball). Toto pravidlo se také většinou nepoužívá v disciplíně 9-Ball.
 3. Protihráč si může vylepšit postavení bílé koule (vyjma 14/1 - zde je tehdy, je-li bílá koule potopena do díry nebo opustila-li hrací plochu).
 4. Protihráč může požádat o vylepšení postavení, dovolují-li to pravidla.

Pravidlo pro vylepšení postavení Hráč, který má potrestat chybu, vezme bílou kouli do ruky a položí ji na kterékoli místo na kulečníkovém stole (8-Ball a 9-Ball; ne však po chybě při zahajovacím strku), nebo ji položí do předního pole (u disciplíny 14/1 - byla-li koule zahrána do díry nebo opustila kulečníkový stůl, u disciplín 8-Ball a 9-Ball po chybě při zahajovacím strku). Po vylepšení postavení bílé koule v předním poli nesmí být přímo zahrána žádná koule v předním poli (kromě disciplíny 14/1 při vylepšení postavení se současným novým postavením koulí do trianglu). Bílá koule musí být zahrána z předního pole s tím, že se může vrátit zpět. Dvojité vylepšení postavení je dovoleno jen tehdy, je-li bílá koule položena do předního pole a cílová koule (všechny cílové koule) leží v předním poli. Pak může být cílová koule položena na zadní bod. Leží-li všechny cílové koule v předním poli, pak ta koule, která leží nejblíže přední linii, bude nově postavena. Mají-li dvě nebo více koulí stejnou vzdálenost od přední linie, vezme se ta koule, která leží nejblíže rozehrávacímu bodu. Leží-li cílová koule dle pravidel mimo přední pole a bude zahrána bílou koulí (jen pro vylepšení postavení koulí), pak bílá koule nemusí opustit přední pole. Bude-li zahrána bílá koule ven z předního pole, smí se do něj vrátit a tam zasáhnout jako první cílovou kouli.

5. Hra na jistotu

Všeobecně Strky na jistotu jsou dovoleny. Po zasažení cílové koule bílou koulí, se musí tato cílová koule nebo jiná koule nebo bílá koule dotknout mantinelu nebo musí být některá koule sražena do díry. Jestliže se toto nepodaří, nastává chyba a hraje druhý hráč. Koule potopené při strku na jistotu Je-li sražena při strku na jistotu barevná koule do díry, musí být znovu postavena do hry (Výjimka: protihráčova koule u 8-Ball a u 9-Ball - zde není nutné ohlášení a hráč pokračuje ve hře Ohlašování Strk na jistotu musí být ohlášen (mimo 9-Ball).

6. Definice

Vracení koulí (vyjma disciplíny 9-Ball) Všechny koule potopené v souvislosti s chybou nebo strkem na jistotu a také koule, které nebyly ohlášené nebo nespadly do ohlášené díry se musí vrátit na hrací plochu. Musí-li se vrátit více jak jedna cílová koule, jsou tyto koule vráceny na zadní bod a dále pak na prodlouženou linii, co nejblíže vedle sebe. Vrácené koule se musí vzájemně dotýkat, ale nesmí se dotknout žádné jiné koule. Jen je-li prodloužená linie již zcela zaplněna, postaví se koule od zadního bodu směrem k přednímu bodu. Koule vrací zpět rozhodčí a hráč, který má pokračovat ve hře může požádat o jejich nové narovnání.

Všeobecná pravidla

 • Dostane-li se bílá koule do klidu mimo hrací plochu, pak je to chyba.
 • Dostane-li se do klidu mimo hrací plochu jedna z cílových koulí, je to také chyba (vyjma disciplíny 14/1). V obou případech je hra přerušena a hráč, který má pokračovat ve hře vezme bílou kouli do ruky. Cílové koule jsou postaveny na zadní bod (vyjma protihráčových koulí u disciplíny 8-Ball).
 • Opustí-li bílá nebo některá z cílových koulí hrací plochu ale vrátí se sama zpět, pak to není chyba.
 • Svítidlo nad kulečníkem je součástí kulečníku. Dotkne-li se svítidla koule, která vyskočila a vrátí se zpět na hrací plochu, pak to není chyba.
 • Je-li bílá nebo cílová koule zahrána do díry a sama se vrátí zpět na hrací plochu, nepočítá se, že by kdy byla do díry sražena. Koule zůstává tam, kde se ustálí.
 • Pokud by se snad koule pohnuly vnějším zásahem, bude se je snažit rozhodčí rozmístit na původní místa. Pokud bude mít takovýto rušivý zásah vliv na výsledek strku, rozmístí je rozhodčí do původních poloh před provedením strku a hráč zahraje strk znovu. Pokud takovýto rušivý zásah nemá vliv na výsledek strku, rozhodčí vrátí koule na místa a hra pokračuje.
 • Pokud koule, která se ustálila velmi blízko díry je vnějšími vlivy do této díry sražena, umístí ji rozhodčí k téže díře znovu a to co nejblíže původní poloze. Hráč, který je na řadě, pak smí pokračovat ve hře.
 • Koule, která spadne do díry "sama od sebe" poté co byla v klidu 5 sekund nebo déle se přemístí do její původní polohy před pádem a hra pokračuje. Hráči, který zrovna hraje, je tedy dovoleno pokračovat.
 • Hráčům není dovoleno označovat si mantinely nebo potah stolu křídou apod. za účelem lepšího odhadu úhlů. Tato činnost se považuje za chybu a je považována za nesportovní chování.
 • Jestliže hráč mezi jednotlivými strky dělá nepřiměřeně dlouhé přestávky, může být rozhodčím napomenut. Ignoruje-li hráč toto napomenutí, je to považováno za nesportovní chování.
 • Hráčům není dovoleno používat kouli, trojúhelník nebo jiné pomůcky na měření šířky ke zjišťování, zda bílá nebo cílová koule projde mezerou, apod. Jako pomůcku k posuzování šířky mezer lze použít pouze tágo, ale pouze pokud je při tom drženo v ruce. Ostatní případy jsou posuzovány jako nesportovní chování.
Copyright ©2019 - Best Bowling