PROVOZNÍ ŘÁD BOWLINGU

PROVOZNÍ ŘÁD BOWLINGU

(PRO VAŠI BEZPEČNOST A DOBRÝ POCIT ZE HRY)

 

  1. Návštěvníci bowlingového centra Best Bowling jsou povinni respektovat provozní

řád, požární a poplachové směrnice a pokyny místního personálu.

2. Zájemci o hru (hráči) jsou povinni respektovat zúčtovací systém Best Bowling

centra, zejména pak uhradit sjednanou dobu hry.

3. Při pozdním příchodu na objednanou hru nevzniká hráči nárok na slevu a

obsluhující personál je oprávněn účtovat hru v plné výši dle objednávky 

4. Hráč je povinen se dostavit 10 minut před zahájením objednané hry k obsluze

bowlingu. Pokud se hráč nedostaví nebo nedá zprávu, že se opozdí, má obsluha

právo dráhu(y) obsadit dalším zájemcem.

5. Obsluhující personál je oprávněn přidělit hráči dráhu dle provozních podmínek,

hráč je povinen tuto skutečnost respektovat. Rezervační systém je pouze orientační součást.

6. Do hracího bowlingového prostoru je povolen vstup pouze osobám ve speciální

bowlingové obuvi, kterou je možno zdarma zapůjčit u obsluhy bowlingu. Bowling

nelze hrát v sálové či jiné obuvi, která není speciálně určená pro tuto hru. Hráči,

kteří nevlastní bowlingovou obuv, si ji musí zapůjčit. Používání zapůjčené obuvi

„na boso“ je z hygienických důvodů zakázáno. Ponožky je možno zakoupit u

obsluhy. Odchod mimo prostory herny v zapůjčené obuvi je zakázán.

7. Prostor rozběhu před čarou odhozu je upraven speciálním přípravkem a je

vysoce kluzký. Umožňuje hráčům před odhodem koule doklouznout.

- Upozorňujeme hráče na riziko uklouznutí, pádu a zranění.

 - Dále upozorňujeme hráče na riziko úrazu při neopatrném odebírání koulí z

   podavače ( v žádném případě nikdy nesahejte do vnitřku podavače )

8. Z důvodu možného poškození bowlingového zařízení je hráč povinen se řídit

pokyny obsluhujícího personálu.

Hráčům je zejména zakázáno :

- vhodit bowlingovou kouli na dráhu, pokud není dráha zapnutá

- vhodit bowlingovou kouli na dráhu, pokud se shrnovací závora nezvedla a

zůstala v dolní poloze

- pokračovat ve hře, pokud se nevracejí vhozené bowlingové koule

- vstupovat na bowlingovou dráhu za přešlapovou čáru

- vstupovat na rozběh dráhy s jídlem a pitím

- vstupovat na rozběh dráhy na boso

- ohrožovat nevhodným chováním hru ostatních hráčů

 9. Zjevně podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem návykových a

psychotropních látek je vstup do bowlingového prostoru a na hrací dráhy přísně

zakázán.

10. Pokud nastane na hracím zařízení závada, jsou hráči povinni neprodleně přerušit

hru a závadu nahlásit obsluhujícímu personálu.

11. Hráči mohou používat ke hře koule centra nebo vlastní. Provozovatel centra

nekontroluje stav donesených koulí a neručí za jejich stav po hře. Za poškození

soukromých bowlingových koulí nenese centrum odpovědnost.

Při použití vlastního náčiní (bowlingových koulí) přebírá hráč plnou hmotnou

odpovědnost za případné poškození hracího zařízení, způsobené tímto náčiním

12. Obsluhující personál je oprávněn ukončit hru po uplynutí předem sjednané doby

bez ohledu na stav rozehranosti hry.

13. Pokud hráč poruší zásady stanovené v tomto řádu, je obsluhující personál

oprávněn ukončit hru a vykázat jej z bowlingového prostoru.

14. V případě úmyslného poškození dráhy nebo zařízení bowlingu má vedení Best

Bowling Centra právo na náhradu způsobené škody

15. Stížnosti a připomínky je možno zaslat elektronicky na mail: bestbowling@bestbowling.cz

centra.

16. V zájmu zajištění Vaší bezpečnosti mohou být některé prostory této budovy

zabezpečeny a snímány bezpečnostní kamerou. Veškeré záznamy budou

prováděny v souladu s platnými právními předpisy ČR. Záznamů může být použito pouze za podmínek stanovených platným právním řádem.

 

Best Bowling s.r.o., Metropole Zličín, Řevnická 1, Praha 5

Tomáš Hlúch

 jednatel

Copyright ©2019 - Best Bowling